przeprosiny

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych,

których dane firma ISS RFID sp. z o.o. pozyskała bezpośrednio lub pośrednio (przez swoich kontrahentów)

 • na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 – 14 RODO, niniejszym informujemy, jak poniżej.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ISS RFID sp. z o.o.

  • ISS RFID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 20, 81-533, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595331, REGON 363440960, NIP 586 230 27 53, (dalej jako „Administrator”),

 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci:
 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej,

 3. numeru telefonu,

 4. stanowisko u danego pracodawcy/ kontrahenta Administratora

udostępnione Administratorowi przez Ciebie osobiście, lub Twojego pracodawcę, w celu podejmowania współprace z Tobą/ Twoim pracodawcą, w szczególności zawierania i wykonywania umów oraz podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyraźnie udzielonej zgody na przetwarzanie – tak długo jak udzielona zgoda nie została cofnięta;

lub

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

lub

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z jego obowiązków wynikających z prawa;

lub

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – to jest gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci:

  1. komunikacji i kooperacji biznesowej,

  2. kontroli, monitoringu i sprawozdawczości wobec organów władzy, agencji itp. jako podmiotów uprawnionych do działania w zakresie realizowanych projektów dofinansowywanych ze źródeł funduszy UE,

  3. analizy potrzeb rynkowych i możliwości kreowania wartości dodanej w ramach podejmowanych działań we współpracy z kontrahentami Administratora,

z wyłączeniem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy

lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych;

 1. Twoje dane są przechowywane.

 • w postaci elektronicznej, w siedzibie Administratora oraz gromadzone na serwerach udostępnianych Administratorowi przez podmiot trzeci świadczący Administratorowi usługi na mocy zawartej umowy,

  • przy czym niniejszym wskazujemy, iż dane mogą znajdować się na serwerach poza obszarem EOG, z uwagi na fakt, iż Administrator dokonuje powierzenia przetwarzania danych (na mocy umowy) dostawcom usług informatycznych [np. w postaci The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA (operator Mailchamp)], i wówczas Twoje dane chronione poprze fakt objęcia tych dostawcy wymogami w ramach programu ochronnego tzw. Tarczy Prywatności, na mocy decyzji Komisji Europejskiej C (2016) nr 4176 z 12 lipca 2016r. ustanawiającej wytyczne dla mechanizmu certyfikacyjnego w stosunkach pomiędzy UE a USA.

lub

 • w postaci papierowej – gdy dotyczy to podpisywania umów zawartych w formie pisemnej, gromadzonych w siedzibie Administratora;

 1. Twoje dane osobowe są bezpieczne w toku dalszego ich udostępnianie

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji przedsięwzięć (na których udział wyraził/a Pan/Pani zgodę), zawieranej lub już zawartej umowy lub podmioty, którym przekazano dane w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • Administrator może przekazywać te dane do poniższej kategorii odbiorców danych:

 • dostawcom usług informatycznych i hostingowych

 • podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowo-podatkowe oraz prawne

 • organom administracji publicznej (w zakresie projektów UE) i podatkowym

 • podmiotom administrującym platformami mediów społecznościowych, na których aktywny jest Administrator – np. LinkedIn, Google, YouTube.

 1. Twoje dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z prawem

 • Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania/ przetwarzania może skutkować niemożliwością realizowania współpracy z Tobą/ Twoim pracodawcą;

 1. Twoje dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane, a w szczególności przez okres realizowania wspólnych przedsięwzięć i umów dotyczących współpracy, oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń prawnych, bądź wymaganych prawnie okresów dla wykazania spełnienia obowiązujących przepisów nakazujących przechowywanie danych (rachunkowych, podatkowych itp.).

 1. Wobec przetwarzania przez nas Twoich osobowych danych masz prawo żądania:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia;

  2. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

  4. przenoszenia Twoich danych osobowych;

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych ustaw;

 1. Twoje dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora.

issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj: