KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych,

których dane firma ISS RFID sp. z o.o. pozyskała bezpośrednio lub pośrednio (przez swoich kontrahentów)

 • na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 – 14 RODO, niniejszym informujemy, jak poniżej.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ISS RFID sp. z o.o.

  • ISS RFID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 20, 81-533, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595331, REGON 363440960, NIP 586 230 27 53, (dalej jako „Administrator”),

 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci:
 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej,

 3. numeru telefonu,

 4. stanowisko u danego pracodawcy/ kontrahenta Administratora

udostępnione Administratorowi przez Ciebie osobiście, lub Twojego pracodawcę, w celu podejmowania współprace z Tobą/ Twoim pracodawcą, w szczególności zawierania i wykonywania umów oraz podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyraźnie udzielonej zgody na przetwarzanie – tak długo jak udzielona zgoda nie została cofnięta;

lub

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

lub

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z jego obowiązków wynikających z prawa;

lub

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – to jest gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci:

  1. komunikacji i kooperacji biznesowej,

  2. kontroli, monitoringu i sprawozdawczości wobec organów władzy, agencji itp. jako podmiotów uprawnionych do działania w zakresie realizowanych projektów dofinansowywanych ze źródeł funduszy UE,

  3. analizy potrzeb rynkowych i możliwości kreowania wartości dodanej w ramach podejmowanych działań we współpracy z kontrahentami Administratora,

z wyłączeniem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy

lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych;

 1. Twoje dane są przechowywane.

 • w postaci elektronicznej, w siedzibie Administratora oraz gromadzone na serwerach udostępnianych Administratorowi przez podmiot trzeci świadczący Administratorowi usługi na mocy zawartej umowy,

  • przy czym niniejszym wskazujemy, iż dane mogą znajdować się na serwerach poza obszarem EOG, z uwagi na fakt, iż Administrator dokonuje powierzenia przetwarzania danych (na mocy umowy) dostawcom usług informatycznych [np. w postaci The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA (operator Mailchamp)], i wówczas Twoje dane chronione poprze fakt objęcia tych dostawcy wymogami w ramach programu ochronnego tzw. Tarczy Prywatności, na mocy decyzji Komisji Europejskiej C (2016) nr 4176 z 12 lipca 2016r. ustanawiającej wytyczne dla mechanizmu certyfikacyjnego w stosunkach pomiędzy UE a USA.

lub

 • w postaci papierowej – gdy dotyczy to podpisywania umów zawartych w formie pisemnej, gromadzonych w siedzibie Administratora;

 1. Twoje dane osobowe są bezpieczne w toku dalszego ich udostępnianie

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji przedsięwzięć (na których udział wyraził/a Pan/Pani zgodę), zawieranej lub już zawartej umowy lub podmioty, którym przekazano dane w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • Administrator może przekazywać te dane do poniższej kategorii odbiorców danych:

 • dostawcom usług informatycznych i hostingowych

 • podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowo-podatkowe oraz prawne

 • organom administracji publicznej (w zakresie projektów UE) i podatkowym

 • podmiotom administrującym platformami mediów społecznościowych, na których aktywny jest Administrator – np. LinkedIn, Google, YouTube.

 1. Twoje dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z prawem

 • Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania/ przetwarzania może skutkować niemożliwością realizowania współpracy z Tobą/ Twoim pracodawcą;

 1. Twoje dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane, a w szczególności przez okres realizowania wspólnych przedsięwzięć i umów dotyczących współpracy, oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń prawnych, bądź wymaganych prawnie okresów dla wykazania spełnienia obowiązujących przepisów nakazujących przechowywanie danych (rachunkowych, podatkowych itp.).

 1. Wobec przetwarzania przez nas Twoich osobowych danych masz prawo żądania:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia;

  2. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

  4. przenoszenia Twoich danych osobowych;

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych ustaw;

 1. Twoje dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora.

issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj:

Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close